Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Pozwalają nam one zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania naszego serwisu. Więcej na temat cookies znajdziesz w Polityce Cookies.
Zamknij
 • LABORATORIUM GEODEZYJNE

  Sprawdź naszą ofertę

 • Posiadamy wolne powierzchnie biurowe

  Sprawdź jakie mamy wolne powierzchnie biurowe.

 • Katalog firm jakie są w Parku

  Sprawdź jakie firmy wynajmują u nas powierzchnie.

 • Szukasz sali Konferencyjnej lub Bankietowej

  Sprawdź co możemy Ci zaoferować

 • WIRTUALNE BIURO

  Sprawdź naszą ofertę.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ROKOWAŃ

22/10/2020

ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.
UL. SZYB WALENTY 26, 41-700 RUDA ŚLĄSKA

 

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem  geodezyjnym 780/496 o powierzchni 12 274 m2 położonej w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Ruda przy ul. Zajęczej/Szyb Walenty.


1. Opis nieruchomości:
Oznaczenie geodezyjne działki:780/496 Nr księgi wieczystej GL1S/00049420/3, Powierzchnia 12 274 m². Przeznaczenie MPZP: P2 – tereny obiektów produkcyjnych,  składów i magazynów KDW -  tereny ulic wewnętrznych:  Podstawa prawna: Uchwała Nr 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r.
Właściciel gruntu :  Gmina Miasto Ruda Śląska.
Użytkownik wieczysty: Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. (do 09.08.2045r.).
Nieruchomość położona jest na terenach zrekultywowanych, po przemyśle wydobywczym. Teren nieogrodzony, po makroniwelacji.  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Infrastruktura:
• Uzbrojenie działki :  kanalizacja sanitarna,
• Energia elektryczna: możliwość przyłączenia  do rozdzielni energetycznej usytuowanej
w bezpośrednim sąsiedztwie przy ul. Szyb Walenty,
• Gaz: brak,
• Woda : możliwość przyłącza z działek sąsiadujących,
• Kanalizacja: kanalizacja deszczowa w drodze dojazdowej,
Dojazd:
• Z Drogowej Trasy Średnicowej  oraz Autostrady A4 - ulicą 1 Maja oraz Szyb Walenty,
• Po zakończeniu budowy trasy NS1 - od strony ulicy Bukowej.
Połączenia transportowe:
• Najbliższa autostrada: Autostrada A4 – odległość 8 km,
• Droga szybkiego ruchu: Drogowa Trasa Średnicowa – odległość 1,5 km,
• Trasy NS1 – 1,5 km,
• Dworzec kolejowy: Chebzie (ruch towarowy) – 5,8 km, Ruda (ruch pasażerski) – 7,8 km,
• Najbliższe lotniska międzynarodowe: Katowice Pyrzowice – 37 km, Kraków Balice –85 km,
• Najbliższe miasta wojewódzkie: Katowice 17 km, Kraków – 90 km, Opole – 99 km.

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 660.000,00zł  netto. Słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych netto tj. 53,77 zł/m2 netto.


3.  Obciążenia nieruchomości ujawnione w  księdze wieczystej GL1S/00049420/3:
Dział III:
Wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych związanych z inną nieruchomością.
Dział IV: Brak wpisów.


4. Rokowania odbędą  się  w siedzibie Sprzedającego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty w  pokoju nr 202a w dniu 05 listopada 2020r., o godzinie 14.00.


5. Sprzedający zastrzega sobie w każdym czasie i w dowolnej formie możliwość zmiany lub odwołania rokowań,  a także zmian warunków postępowania, w tym regulaminu,  bez konieczności podawania przyczyny.


6. Oferent przystępując do rokowań ma obowiązek wnieść wadium w formie pieniężnej w  wysokości 15% ceny wywoławczej netto  tj. w kwocie 99 000 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) na rachunek  Sprzedającego o numerze: 62 1050 1331 1000 0022 7986 2375,  w terminie wynikającym z Regulaminu.


7. Przystąpienie do rokowań odbywa się poprzez złożenie  oferty  wraz z  proponowaną ceną nabycia,  nie niższą niż wskazana w  pkt 2,  według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem  geodezyjnym 780/496. Formularz ofertowy dostępny jest na stronie internetowej  www.sppt.pl


8. Regulamin sprzedaży nieruchomości oraz dokumentację mapowo - prawną nieruchomości można przeglądać osobiście w siedzibie sprzedającego, ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska – pokój 205a,w godzinach od 10.00 - 14.00. Telefon kontaktowy: 32 789 51 05.

 

Regulamin


Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 780/496 o powierzchni 12 274 m2, objętej księgą wieczystą GL1S/000049420/3,  położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Zajęczej/Szyb Walenty.

§ 1

Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  Śląskiego Parku Przemysłowego  Sp. z. o. o w Rudzie Śląskiej, zwaną w dalszej treści regulaminu Sprzedającym lub Sppt Sp. z o.o., oznaczonej numerem geodezyjnym 780/496 o powierzchni 12 274 m2, objętej księgą wieczystą numer GL1S/000049420/3, zwanej dalej: prawem użytkowania wieczystego nieruchomości.
2. Zbycie prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości przez Sprzedającego, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
Sp. z.o.o. oraz Walnego Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie Uchwały.
3.  Sprzedaż prawa  użytkowania wieczystego  nieruchomości na podstawie niniejszego regulaminu odbywa się:
a) w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,
b) w trybie rokowań, które mogą zostać ogłoszone po trzecim (3)  przetargu zakończonym
wynikiem negatywnym.
4.  Prawo  użytkowania wieczystego  nieruchomości zbywane jest  w trybie ustnego przetargu nieograniczonego z ceną wywoławczą (netto) ustaloną:
a) w pierwszym przetargu nie niższej niż wartość rynkowa  prawa  użytkowania wieczystego  nieruchomości (określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym), powiększonej o koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, z zaokrągleniem w górę do pełnych tysięcy złotych,
b) w drugim przetargu: w wysokości niższej o 20% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu
z zaokrągleniem w górę do pełnych tysięcy złotych,
c) w trzecim przetargu: w wysokości niższej o 30% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu
z zaokrągleniem w górę do pełnych tysięcy złotych,
d) w rokowaniach: w wysokości niższej o 40% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu
z zaokrągleniem w górę do pełnych tysięcy złotych.
5. Sprzedający, może zmienić formę przetargu określoną w pkt.4, dokonać zmiany ceny wywoławczej i innych warunków nabycia w kolejnych przetargach (rokowaniach), odwołać przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, a także zdecydować, że  prawo  użytkowania wieczystego  nieruchomości zbyte zostanie  w drodze rokowań lub, że zostaje ono wycofane ze sprzedaży, odwołać rokowania bez podania przyczyny.
6. Cenę prawa  użytkowania wieczystego  nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić Oferent, któremu udzielono przybicia, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu ustnego powiększoną o podatek VAT, jeżeli sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT.
7. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania nabywcy prawa  użytkowania wieczystego  nieruchomości w każdym czasie i bez podania przyczyny.
8. Każdy oferent (nabywca)  przystępujący do przetargu  albo rokowań powinien szczegółowo zapoznać się z warunkami technicznymi nieruchomości (w tym m.in. poprzez wizję lokalną) i jej stanem prawnym, a w tym  możliwościami inwestycyjnymi. Dokumenty  dotyczące prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, znajdujące się
w dyspozycji Sprzedającego , Sprzedający udostępni na żądanie  oferenta (nabywcy).
9. Oferent (nabywca) nie ma roszczenia względem Sprzedającego i jego reprezentantów,
w szczególności o zwrot  kosztów związanych  z uczestnictwem w przetargu lub rokowaniach, ani roszczenia odszkodowawczego – z wyjątkiem przypadków gdyby szkoda była wyrządzona z winy umyślnej – także wtedy, gdyby Sprzedający odstąpił od przetargu lub rokowań bez podania przyczyny,  unieważnił przetarg, dokonał zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu lub rokowań, a także gdyby Sprzedający odmówił sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  bezpośrednio przed planowanym podpisaniem aktu notarialnego (wyłączenie nabycia i wykonywania niektórych roszczeń).

§ 2

Komisja przetargowa

1. Procedurę sprzedaży prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości  w trybie przetargu  przeprowadza Komisja przetargowa.
2. Komisję przetargową powołuje Zarząd Spółki w formie Uchwały.
3. W skład Komisji przetargowej wchodzą pracownicy Sprzedającego, przy czym skład Komisji nie może być mniejszy niż  trzy (3) osoby. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji przetargowej.
4. W uzasadnionych przypadkach, do udziału w pracach Komisji przetargowej w charakterze doradcy może zostać powołana inna osoba.
5. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć:
a) osoby biorące udział w przetargu,
b) pozostające w związku małżeńskim albo pozostające w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Oferentem,
c) pozostają z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
6. Przewodniczący oraz członkowie Komisji przetargowej zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przesłanek określonych w  pkt. 5.  Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu.
7. Do zadań komisji przetargowej należy:
a) sprawdzanie wymaganych dokumentów,
b) stwierdzanie ważności postępowania,
c) przeprowadzenie przetargu oraz ustalenie podmiotu wygrywającego przetarg,
d) sporządzenie protokołu z przetargu,
e) niezwłoczne przedstawienie protokołu Zarządowi Spółki.
8. Z przetargu Komisja sporządza protokół.
9. Komisja przetargowa nie jest umocowana do składania oświadczeń woli lub wiedzy za Sprzedającego.

§ 3
Forma przetargu ustnego i procedura jego przeprowadzania
1. Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w terminie i miejscu określonym
w ogłoszeniu.
2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w szczególności na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sprzedającego, w terminie 14 dni od daty planowanego przetargu.
3. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
a) opis prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
b) cenę wywoławczą,
c) obciążenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest to prawo,
d) termin i miejsce przetargu,
e) wysokość wadium, formę, termin i miejsce jego wniesienia,
f) zastrzeżenie o możliwości odwołania postępowania bez podania przyczyn,
g)  zastrzeżenie o możliwości zmian warunków postępowania,
h) rachunek bankowy do wpłaty wadium.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej posiadające zdolność prawną,
o których mowa w art. 331 k.c.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej netto.
6. Wadium winno  być wniesione w formie pieniężnej, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w ogłoszeniu o przetargu. Wadium winno być wpłacone na wskazany w ogłoszeniu o przetargu rachunek bankowy   Sprzedającego, w terminie na  trzy  (3) dni robocze przed datą przetargu. Za datę złożenia wadium uważa się datę uznania  rachunku bankowego  Sprzedającego.
7. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone  w terminie do 5 dni roboczych od daty zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8. Sprzedający  wydaje polecenie zwrotu  wadium jeżeli przetarg został unieważniony,
z uwzględnieniem  postanowień ust. 17.
9. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Sprzedającego
w przypadku gdy:
a) odmówił zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia ceny,
b) zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z  przyczyn leżących po stronie Oferenta,
10. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kwotę wadium zalicza się na poczet ceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
11. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent składa w siedzibie Sprzedającego dowód wpłaty wadium, w terminie oraz miejscu wskazanym w ogłoszeniu wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego  regulaminu.
12. Oferent będący osobą fizyczną jest zobowiązany okazać Komisji przetargowej oryginał dokumentu tożsamości celem uwiarygodnienia kopii dokumentów złożonych w ofercie.
13. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów, uczestnik przetargu (Oferent) winien przedłożyć do wglądu komisji przetargowej wydruk z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) wystawiony nie później niż 1 m-c, przed wyznaczonym terminem przetargu, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. W przypadku reprezentacji łącznej  Oferent winien  być reprezentowany  zgodnie z  jej zasadami.
14. Pełnomocnik oferenta winien  przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.
15.  W przypadku pozostawania w związku małżeńskim, oferent winien przedłożyć komisji przetargowej pisemną zgodę współmałżonka na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub oryginał dokumentu potwierdzającego odrębność majątkową.
16. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę Oferentów, jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.
17. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli  żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
18. Jedno postąpienie powinno być w wysokości co najmniej 1% powyżej ceny wywoławczej.
19. Oferty ustne (postąpienie) należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez Przewodniczącego komisji
20. przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.
21. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg,  a następnie ogłasza imię
i nazwisko albo nazwę lub firmę podmiotu, który wygrał przetarg.
22. Protokół przetargu, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla Sprzedającego,  a jeden dla Oferenta, któremu udzielono przybicia, podpisany przez przewodniczącego i członków Komisji przetargowej oraz zatwierdzony przez Zarząd Spółki,  stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego.
23. Cenę nabycia prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu. Umowa sprzedaży zostanie zawarta  w terminie wskazanym przez Sprzedającego  nie późniejszym  niż 15 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, chyba że Sprzedający wskaże inny termin.  Nabywca zostanie przez sprzedającego zawiadomiony pisemnie lub e-mail o terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
24. Oferent, któremu udzielono przybicia, zobowiązany jest wpłacić na wskazany rachunek bankowy Sppt  Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nie później niż 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę 100% ceny wylicytowanej w przetargu, powiększoną o należny podatek VAT (w razie jego obowiązywania) oraz pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień uznania  rachunku bankowego Sprzedającego, wymaganą ceną.
25. Nabywcy, który nie stawił się bez przyjętego usprawiedliwienia w terminie wskazanym,
w zawiadomieniu  na podpisanie aktu notarialnego, nie przysługuje roszczenie
o przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
26.  Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, lub koszty powierniczego rachunku bankowego założonego dla potrzeb tej transakcji oraz koszty postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę.
27. Obciążenia podatkowe, związane z nabywanym prawem użytkowania wieczystego  nieruchomości, nabywca jest zobowiązany ponosić od dnia wydania mu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. W przypadku uregulowania w/w opłat przez  Sppt
Sp. z o.o., nabywca jest zobowiązany zwrócić je w wysokości proporcjonalnej, do czasu od objęcia przedmiotu przetargu w posiadanie, na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez Sppt Sp. z o.o.
28. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny,  unieważnienia przetargu, zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu, w każdym czasie. Oferentowi (Nabywcy) nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.
29. W przypadku, gdy przetarg nie doszedł do skutku, zostaje wyznaczy termin kolejnego przetargu, o ile nie zostanie podjęta przez Zarząd Sppt  Sp. z o.o. decyzja o rezygnacji ze sprzedaży. Zasady jego prowadzenia zostają niezmienione, z wyjątkiem ceny wywoławczej.
§ 4
Rokowania
1. Ogłoszenie o rozpoczęciu rokowań zamieszcza się  na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sprzedającego, w terminie 7 dni od daty planowanych rokowań. Dniem zamieszczenia ogłoszenia  może być dzień zakończenia  trzeciego  (3) przetargu ustnego nieograniczonego zakończonego  wynikiem negatywnym lub jego unieważnienia.
2. Przystąpienie do rokowań odbywa się poprzez złożenie  oferty  wraz z  proponowaną ceną nabycia,  nie niższą niż wskazana w § 1 pkt 4 pkt d według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu
3. W  rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne (lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w art. 331 k.c.), które wpłacą wadium  w wysokości 15% ceny wywoławczej netto do rokowań. Do wadium przy rokowaniach  stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu o wadium przetargowym, w tym przepadek  wadium w razie zgłoszenia oferty i nie przystąpienia do ustnych  rokowań, z uwzględnieniem  ust. 4.
4. Wadium  winno być wpłacone  na wskazany w ogłoszeniu o przetargu  rachunek wskazany przez Sprzedającego,  w terminie na trzy  (3)  dni robocze przed datą ustnych rokowań. Za datę złożenia wadium   uważa się  datę uznania rachunku bankowego.
5. Rokowania  prowadzi komisja, która prowadziła ostatni przetarg.
6. Przewodniczący komisji przetargowej  otwiera  rokowania  przekazując uczestnikom rokowań  informacje zawarte w ogłoszeniu o rokowaniach.
7. Komisja przetargowa  w obecności uczestników :
a)  podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń do rokowań,
b)  otwiera koperty zawierające zgłoszenia do rokowań, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści  uczestnikom,
c)  przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań.
8. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Komisja przystępuje się do ustnej części rokowań.  Komisja przeprowadza   ustną część  rokowań   osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Przedstawione w zgłoszeniu propozycje warunków umowy stanowią podstawę rokowań. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań  złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
9. Komisja przetargowa odmawia udziału w ustnej części negocjacji osobom, których zgłoszenia:
a)  nie odpowiadają warunkom rokowań;
b)  zostały złożone po wyznaczonym terminie;
c)  są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
10. Przed przystąpieniem do części ustnej  rokowań  każdy uczestnik winien:
a)  okazać  dokument tożsamości i umożliwić wykonanie kopii tego dokumentu dla celów rokowań,
b)  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) wystawiony nie później niż 1 m-c przez wyznaczonym terminem negocjacji, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej,
11. Kryterium wyboru nabywcy jest najwyższa cena nabycia zaoferowana w trakcie rokowań.
12. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.
13. Z przeprowadzonych rokowań komisja sporządza protokół, w którym umieszcza istotne informacje dotyczące ich przebiegu.
14. Rokowania  uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu, który zawiera w szczególności:
a)  termin i miejsce rokowań,
b)  oznaczeniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem negocjacji według księgi wieczystej,
c)  obciążenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest to prawo,
d)  przedmiot rokowań i wysokość ceny wywoławczej,
e)  listę uczestników rokowań,
f)  imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę nabywcy,
g)  cenę zaoferowaną przez nabywcę,
h)  imiona, nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej,
i)  datę sporządzenia protokołu,
j)  podpisy członków komisji oraz podpis wyłonionego na nabywcę uczestnika rokowań lub wzmiankę o przyczynach braku podpisu,
15. Podpisany protokół rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
16. Nabywca zostanie przez sprzedającego zawiadomiony pisemnie lub e-mail o terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
17. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy, nie później niż 1 dzień  przed  podpisaniem umowy sprzedaży  prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości, kwotę 100% ceny ustalonej w drodze rokowań, powiększoną o należny podatek VAT-w razie jego obowiązywania oraz pomniejszoną
o kwotę wpłaconego wadium.  Za datę zapłaty uważać się będzie dzień uznania  rachunku bankowego Sprzedającego  na wymaganą kwotę.
18. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia przed podpisaniem aktu notarialnego, jak również, który nie stawił się bez usprawiedliwienia w terminie wskazanym w zawiadomieniu,
o którym mowa w pkt. 16  niniejszego regulaminu, nie przysługuje roszczenie
o przeniesienie prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości, a  wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.
19. Obciążenia podatkowe, związane z nabywanym prawem użytkowaia wieczystego  nieruchomościa, nabywca jest zobowiązany ponosić od dnia wydania mu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. W przypadku uregulowania w/w opłat przez Sprzedającego nabywca jest zobowiązany zwrócić je w wysokości proporcjonalnej do czasu od objęcia przedmiotu przetargu w posiadanie, na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez Sprzedającego
20. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań  w każdym czasie bez podania przyczyny.
21. Sprzedający może odmówić sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości także bezpośrednio przed planowanym podpisaniem aktu notarialnego. Nabywcy nie przysługują z tego tytuł roszczenia odszkodowawcze.
22. W przypadku gdy rokowania  nie dojdą do skutku, zostaje wyznaczy termin kolejnych rokowań, o ile nie zostanie podjęta przez Zarząd Sprzedającego decyzja o rezygnacji ze sprzedaży. Zasady jego prowadzenia zostają niezmienione, z wyjątkiem ceny wywoławczej, która może ulec obniżeniu poniżej wartości wskazanej w § 1 ust. 4 pkt d niniejszego Regulaminu.

§5
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do  Regulaminu wzór oświadczenia Przewodniczącego/członka komisji przetargowej o braku przesłanek do wykluczenia
2) Załącznik nr 2 do  Regulaminu Zgłoszenie oferty udziału w przetargu nieograniczonym
3) Załącznik nr 3 do  Regulaminu Zgłoszenie do udziału w rokowaniach.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

                                                                                                                                                                                          Ruda Śląska dnia…………………………

                                                            

OŚWIADCZENIE

Przewodniczącego/członka* komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości , położonej/ych w miejscowości ………………………….…..,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr …………………………………
obręb……………………………..
Akusz mapy ……..
Powierzchnia ………….. ha,
księga wieczysta ……………………………..
Ja, ............................................................................ legitymujący/-a się dowodem osobistym ..........................................,
(Imię i nazwisko) ( seria i numer )
oświadczam, że:
a)  nie biorę udziału w  przetargu,
b) nie pozostaję w związku małżeńskim oraz  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Oferentem,
c) nie pozostaję z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do  mojej bezstronności,

*  niepotrzebne skreślić                                                                     


                                                                                          ............................................
                                                                                                          Data i podpis

 

 

Załącznik nr 3 do  Regulaminu


ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH* / OFERTA OSTATECZNA USTALONA W ROKOWANIACH *

(niepotrzebne skreślić)*

Cześć I

1. W odpowiedzi na  ogłoszenie Śląskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej:

Ja/My ......................................................................................................, zameldowany (-a )/ z siedzibą*
(imię, nazwisko / firma)
w ....................................................................................................................................................
dowód osobisty/paszport* nr .................................... PESEL*: ................................................
Nr KRS (lub innego właściwego rejestru)*................................................................................
zgłaszam swój udział w rokowaniach */składam ofertę ostateczną ustaloną
w rokowaniach * na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości Ruda Śląska , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
działka nr ……………………
obręb……………………….
Arkusz mapy……………….
o powierzchni …………………. ha,
Nr księgi wieczystej …………………………………..
(niepotrzebne skreślić)*

Oferuję  nabycie nieruchomości za cenę  netto w kwocie:
_________________________________________________________________PLN
Słownie:___________________________________________________________________

  miejscowość i data
............................................................
                                                                                      podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
                                                                                         osoby/osób uprawnionych do   
                                                                                         reprezentacji

Część II
Oświadczam, że * :

a) pozostaję / nie pozostaję* w związku małżeńskim,
b) współmałżonek udzielił/ nie udzielił* mi pisemnego pełnomocnictwa do udziału
w rokowaniach, wyraził zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości/ posiadamy zawartą umowę rozdzielności majątkowej małżeńskiej*,
c) dane zawarte we wskazanym wyżej rejestrze są aktualne*,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 , poz. 1781 z późn. zm.) dla potrzeb przeprowadzenia rokowań*.
……….......................................................
miejscowość i data
....................................................................
podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
Oświadczam, że:
a)  zapoznałem/am się z Regulaminem i warunkami przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego * nieruchomości, Śląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o  w Rudzie Śląskiej,
b) zapoznałem/am się z informacjami o ww. prawie użytkowana wieczystego nieruchomości podanymi na stronie internetowej Śląskiego Parku Przemysłowego Sp.z o.o.  w Rudzie Śląskiej i akceptuję je bez zastrzeżeń *,
c) akceptuję stan techniczny i prawny nieruchomości*.
............................................................
miejscowość i data
............................................................
podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
Oświadczam, że  podlegam/nie podlegam przepisom w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017, poz. 2278).
............................................................
miejscowość i data
............................................................
podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osób uprawnionych do reprezentacji

Załączniki:
1. Pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w rokowaniach* .
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru*.
3. Kopia dowodu osobistego (w przypadku osób fizycznych)*.
4. Kopia zezwolenia / promesy* Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku podleganiu Ustawie z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (2017, poz. 2278)*.
5. Oświadczenie*, że w stosunku do podmiotu zgłaszającego udział w przetargu nie jest wymagana zgoda Ministra właściwego do spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, z podaniem podstawy prawnej*.
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest  Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. *
* niepotrzebne skreślić
** podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania albo żądania ich usunięcia.
............................................................
miejscowość i data
............................................................
podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osób uprawnionych do reprezentacji

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest  Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Szyb Walenty 26, tel.:32 789  95 100,
e-mail:  sekretariat@sppt.pl.
2. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzania przetargu/ rokowań.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom: wymiaru sprawiedliwości, ścigania, podatkowym i kontrolnym o których mowa w art. 298, art. 299 § 3 i 4 ustawy Ordynacja podatkowa lub innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczegółowych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. Dodatkowo dane w zakresie imienia i nazwiska osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości będą podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  informacji  na stronie  internetowej  spółki.
4. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez sześć lat.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia,
d) usunięcia danych, na warunkach określonych w art. 17 ogólnego rozporządzenia, przy czym żądanie ich usunięcia w postępowania przetargowego stanowić będzie o braku możliwości udziału Pani/Pana w tym postępowaniu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do przetargu/ rokowań.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowanej.
.........................................................                                                                                            miejscowość i data
............................................................

podpisy osób uprawnionych


*niepotrzebne skreślić