Projekt IRealizacja zadania:  
„Przywrócenie powierzchni terenu zdegradowanego w wyniku prowadzenia nielegalnego procederu wydobywania kopalin ze złóż w rejonie pomiędzy ul. Klary i Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej do stanu zgodnego z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego” , w ramach umowy zawartej pomiędzy SPPT Sp .z o.o. a Gminą Miasto Ruda Śląska